Testit ja kyselykaavakkeet

  I Muistin ja tiedonkäsittelyn (kognition) arviointi

  CERAD kognitiivinen tehtäväsarja
  CERAD=The Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s disease
  MMSE Mini-Mental State Examination
  Mini-Mental State Examination (MMSE) on älyllisen toimintakyvyn arvioinnissa laajalti käytetty lyhyt testi. Se soveltuu niin lääkärin kuin hoitajan työvälineeksi. Tärkeää on, että testin tekijä lukee ohjeet huolellisesti ennen testin tekoa ja tarvittaessa hankkii itselleen koulutusta testin tekemiseen. Hoidon kannalta on tärkeää pistemäärän lisäksi kuvata testituloksia esim. millä osa-alueilla testattavalla oli vaikeuksia ja missä hän onnistui hyvin.
  MMSE på svenska
  Mini Mental State Examination är ett kort, s.k. minitest för bedömning av kognitiva funktioner.
  Venäjänkielinen MMSE Mini-Mental State Examination
  Testi on tehty yhteistyössä Suomen Alzheimer-tutkimussseuran ja Suomen muistiasiantuntijat ry:n kanssa.
  MoCA Montreal Cognitive Assessment
  MoCA-testi testaa orientaatiota ja muistia sekä päättelyä, hahmottamista ja tarkkaavaisuutta. Testin on arvioitu olevan MMSE-testiä luotettavampi seulontatestinä ja mm. arvioitaessa muistisairaan ihmisen ajokykyä.
  TMT Trail Making Test
  Trail Making Test (TMT) kuuluu eniten käytettyihin neuropsykologisiin tehtäväsarjoihin (Halstead-Reitan). Testi on neuropsykologian yleisvälineistöä.
  TyöOptimi-kysely
  TyöOptimi-kysely auttaa tunnistamaan työssäkäyvän kognitiivisia ja muistioireita. Kysymykset on muodostettu yhdistelemällä kymmenen eri vertailukyselyn kysymyksiä tiedonkäsittelyn työläyden arvioimiseksi.
  Muistikysely
  Tämä muistikysely on tarkoitettu muistioireisen henkilön itsensä täytettäväksi joko vastaanoton yhteydessä tai ennen sitä. Läheiselle annettu samansisältöinen kysely antaa mahdollisuuden verrata vastauksia. Selvä ero läheisen vastauksiin verrattuna samoista toiminnoista voi kuvata tutkittavan sairaudentunnon puutetta.
  Muistikysely läheiselle
  Tämä muistikysely on tarkoitettu muistioireisen henkilön läheisen täytettäväksi joko vastaanoton yhteydessä tai ennen sitä. Lomake helpottaa tarkempaa haastattelua sekä auttaa läheistä jäsentämään ja ilmaisemaan havaintojaan.
  Minnesformulär på svenska
  Förfrågan är avsedd att ifyllas av personen med minnesproblem, antingen före eller i samband med första mottagningsbesöket. En likadan förfrågan som den närstående fyller i ger möjlighet att jämföra svaren med varandra. Om den undersöktas och närståendes iakttagleser klart avviker från varandra ger det information om patientens eventuella bristande sjukdomsinsikt.
  Minnesformulär till närstående på svenska
  Förfrågan är avsedd att ifyllas av en närstående, antingen före eller i samband med första mottagningsbesöket. Avsikten med förfrågan är att underlätta en mer exakt intervju samt hjälpa den närstående att definiera och beskriva sina iakttagelser.
  Vironkielinen muistikysely
  Testi on tehty yhteistyössä Suomen Alzheimer-tutkimussseuran ja Suomen muistiasiantuntijat ry:n kanssa.
  Vironkielinen muistikysely läheiselle
  Testi on tehty yhteistyössä Suomen Alzheimer-tutkimussseuran ja Suomen muistiasiantuntijat ry:n kanssa.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  II Yleismittarit

  NPI Neuropsykiatrinen haastattelu
  Neuropsykiatrinen haastattelu (NPI) on kehitetty Alzheimerin tautiin ja muihin degeneratiivisiin aivosairauksiin liittyvien käytösoireiden ja psykopatologian tunnistamiseen.
  GDS Geriatrinen depressioasteikko
  Geriatrinen depressioasteikko (GDS) kehitettiin iäkkäiden henkilöiden masennuksen arviointia varten. Kehitystyössä painotettiin asteikon täyttämisen helppoutta. Lisäksi pyrittiin välttämään vanhuksilla yleisesti esiintyvien somaattisten oireiden mukaan ottamista kysymysvalikoimaan. Alkuperäisestä 30 kysymystä (kyllä/ei) käsittävästä asteikosta on myöhemmin kehitetty 15, 10 ja 4 kysymyksestä koostuvat suppeammat arviointiasteikot.
  GDS on itsearviointiasteikko, mutta toinen henkilö voi täyttää asteikon luettuaan kysymykset ääneen tutkittavalle. Masennusoireita arvioidaan viimeksi kuluneen viikon ajalta. GDS soveltuu parhaiten depression seulontamittariksi vanhuksilla. Summapistemäärä 010 on normaali, 1120 viittaa lievään depressioon ja 2130 keskivaikeaan tai vaikeaan depressioon.
  Cornellin masennusasteikko - dementiaoireisten muistisairaiden ihmisten depression mittari
  Cornell masennusasteikko -mittari on kehitetty erityisesti depressio-oireiden ja niiden vaikeusasteen tunnistamiseen. Mittari koostuu viidestä osa-alueesta, jotka muodostavat yhteensä 19 osiota.
  CMAI Cohen-Mansfieldin levottomuusasteikko
  Cohen-Mansfieldin levottomuusasteikko (CMAI) kehitettiin alunperin hoivakotien asukkaiden levottomuusoireiden esiintymistiheyden arvioimista varten. Tutkimuskäyttöön kehitettyä mittaria on myöhemmin sovellettu kliinisessä työssä. Asteikon voi täyttää joko asukkaan/potilaan omahoitaja/omainen tai muu henkilö haastateltuaan omahoitajaa/omaista.
  MNA Mini Nutritional Assessment
  Mini Nutritional Assessment (MNA) on yli 65-vuotiaiden ihmisten ravitsemustilan arviointiin. Validoitu testi, joka laajalti käytössä ja se soveltuu sekä laitoksissa että kotona asuvien henkilöiden ravitsemustilan arviointiin. Testin tulos jaottelee henkilöt ali- tai virheravittuihin, ali- tai virheravitsemuksen riskissä oleviin sekä niihin, joilla ravitsemustila on hyvä.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  III Toimintakyvyn ja tilan vaikeusasteen arviointi

  CDR ja GDS-Fast
  Clinical Dementia Rating (CDR) on luokitus älyllisen toimintakyvyn häiriön ja sairauden asteen arviointiin. CDR-testi perustuu omaisen ja potilaan haastatteluun sekä kliiniseen arviointiin.
  Global Deterioration Scale (GDS) -asteikkoa käytettäessä Alzheimerin taudin vaikeusastetta arvioidaan tiettyjen tyypillisten piirteiden esiintymisen tai puuttumisen perusteella. Alkuperäisen GDS-asteikon tarkkuutta on parannettu lisäten FAST-asteikon (= Functional Assessment and Staging) tarkennukset vaikean ja hyvin vaikean sairauden asteen arviointiin.
  CDR och GDS-Fast på svenska
  ADCS-ADL
  ADCS-ADL-mittarissa jokainen päivittäinen toiminto kuvataan tarkasti ja haastateltavaa pyydetään kuvaamaan tutkittavan siitä selviytyminen. Eri ihmiset toteuttavat päivittäiset toimintonsa eri tavoin. Erityisesti monimutkaisten välineellisten toimintojen toteuttamisessa on eroja. Tämä voi aiheuttaa vaikeuksia esimerkiksi lääkkeen tehoa arvioitaessa.
  ADCS-ADL på svenska
  ADCS-ADL mätaren, som beskriver de dagliga funktionerna, beskrivs noggrant och den intervjuade ombeds beskriva hur den undersökta klarar av dem. Olika människor utför sina dagliga funktioner på olika sätt. Skillnader framkommer särskilt i komplicerade situationer där hjälpmedel behövs. Svårigheter kan uppstå till exempel vid bedömning av ett läkemedels effekt.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Etkö löytänyt etsimääsi testiä? Laita viestiä , mitä testiä etsit, niin lisäämme tähän, jos mahdollista.
  Suomen muistiasiantuntijat ry
  – muistisairaiden ihmisten hyvinvoinnista huolehtiville
  Pasilanraitio 9, 5. krs
  00240 Helsinki
  (09) 454 28 48
  Toteutus:MetaVisual CMSVisuaalinen ilme:Rohkea RuusuMobiiliversioNormaaliversioWebmasterKirjaudu sisään© 2013 - 2019 Suomen muistiasiantuntijat ry